Mobilní jeřáby v režimu bezpečné manipulace

Mobilní jeřáby by měly obsluhovat pouze kompetentní pracovníci. Jejich klasifikaci a fundamentální zásady bezpečné manipulace s mobilními jeřáby, vám objasní tento článek.

Mobilní jeřáby vyžadují pravidelné preventivní kontroly

Mobilní jeřáby musí být pravidelně kontrolovány a veškeré údržbářské práce by měly být prováděny v souladu s technickou dokumentací a normami platnými pro jednotlivé části jeřábů.

Údržba se provádí preventivně na základě:

 • předem stanoveného plánu oprav,
 • výsledků z kontrol, revizí, inspekcí a dalších zkoušek,
 • technických podmínek daných výrobci jednotlivých typů zdvihových zařízení.

Práce smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci v souladu s platnými předpisy. O každé údržbě musí být proveden záznam do deníku. Každý úkon se řídí technickou dokumentací mobilního jeřábu a ČSN platných pro jednotlivé druhy prací – například práce ve výškách, sváření apod.

Oprava je provedena:

 • externě – odborným dodavatelským servisem,
 • vlastními kompetentními pracovníky.

Každé nově smontované zařízení musí být podrobeno montážní zkoušce a revizi elektrického zařízení. Dále je pro něj vyhotovena kniha zdvihacího zařízení a pasport. Firma, která provádí opravy jeřábů musí být držitelem příslušných oprávnění a splňovat podmínky podle zákona č. 22/1997 Sb.

Zajištění kompetentních osob

Základním podkladem pro výběr vhodných pracovníků jsou jejich doklady o školení a praxi. Mnoho smutných příkladů, jak také může dopadnout nedodržení bezpečnostních požadavků při manipulaci, si prohlédněte na stránkách Policie ČR. Bezpečná manipulace s mobilními jeřáby vyžaduje následující organizační strukturu:

 1. Osoba pověřená za realizaci systému bezpečné práce

Zastupuje organizaci požadující manipulaci s břemeny. Zajišťuje:

 • vypracování systému bezpečné práce pro konkrétní pracoviště,
 • výběr vhodných mobilních jeřábů s ohledem na požadavky prostředí, příslušenství pro zdvihání, v případě potřeby zajišťuje komunikaci s příslušnými zodpovědnými orgány,
 • efektivní postup při informování o závadách a mimořádných událostech,
 • vyplnění dokladu o zaškolení pracovníka (jeřábníka a vazače břemen),
 • aby byly k dispozici odpovídající ochranné pracovní pomůcky – přilby, postroje, obuv rukavice atd.,
 • že nosnost podkladu je taková, že přenese zatížení do mobilního jeřábu,
 • zajištění zkoušky jeřábu po jeho transportu na nové pracoviště,
 • dodržování podmínek při provozu jeřábů v blízkosti letišť a drážních těles,
 • kontrolu deníku mobilního jeřábu alespoň 1 x za 14 dní.

Povinnosti mohou být ve vybraných případech delegovány na další osoby, nikoliv však odpovědnost.

 • Osoba pověřená za zajištění a evidenci vázacích a závěsných prostředků

Zodpovídá za:

 • evidenci vázacích a závěsných prostředků v organizaci,
 • za správnost zápisu do originálu evidenčních karet prostředků,
 • za atesty a technickou dokumentaci,
 • za provádění kontrol používaných prostředků,
 • za provádění magnetické defektoskopie u řetězových prostředků.
 • Jeřábník

Řídí se vždy pokyny vazače nebo signalisty. Základní požadavky na odbornost:

 • starší 18 let, zdravotně způsobilý s důrazem na zrak,
 • schopnost odhadnout výšku a průjezdnost,
 • vyškolení pro konkrétní typ jeřábu a práci ve výškách
 • kompetentní ve vázání břemen a znalosti dorozumívacích znamení.
 • Vazač břemen

Odpovědný za zavázání a odvázání břemene a za zahájení pohybu mobilního jeřábu, dává pokyny jeřábníkovi. Nevidí-li jeřábník na vazače, je zapotřebí použít práce signalisty, který přenáší pokyny jeřábníkovi.  Základní požadavky:

 • starší 18 let, zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch, reakce a pohyblivost,
 • schopnost určit hmotnost a těžiště břemene, vzdálenost, výšku a průjezdnost,
 • proškolen na znalost dorozumívacích znamení a jejich používání,
 • schopnost podávat rychlé a zřetelné slovní pokyny.

Obsluhu zajišťuje zkušený tým

Obsluha mobilních jeřábů, je odbornou činností náročnou na znalosti a zkušenosti. Tým pracovníků obsluhujících mobilní jeřáb, může při větších projektech čítat i desítky osob. Dokážete si představit obsluhu mobilního jeřábu? Dokázali byste dodržet všechna pravidla bezpečnosti práce? Sdílejte s námi vaše příspěvky.

Miroslav Pravda