O škole

O škole - současnost:

Hornobřízské učiliště vzniklo v roce 1949 jako keramické oddělení Základní odborné školy v Plzni. V současnosti je moderním vzdělávacím zařízením, jehož zřizovatelem je Plzeňský kraj.

Kapacita učiliště, jehož součástí je i stravovací zařízení a domov mládeže, je 280 žáků. Dosud zde získalo výuční list nebo maturitní vysvědčení více než 4000 absolventů.

V rámci produktivní práce žáci vyrábějí dekorativní a zahradní keramiku, hrnčířské kruhy a další zámečnické, případně elektrotechnické výrobky podle přání zákazníků za výhodné ceny. V učilišti si lze objednat i práce stavební, zejména pak obkladačské.

Část tržeb z prodeje výrobků se žákům vrací formou měsíční odměny.

Každoročně jsou uchazeči přijímáni zpravidla bez přijímacích zkoušek do těchto oborů vzdělávání:

Čtyřleté - maturitní

82-41-M/038 – výtvarné zpracování keramiky – kamnářství
82-51-L/014  – umělecké řemeslné zpracování kamene a keramiky – práce keramické

Tříleté

28-57-H/007 – keramik / keramička
23-51-H/001 – zámečník
26-51-H/001 – elektrikář
36-67-H/004 – obkladač
36-67-H/003 – kamnář
36-66-H/001 – montér suchých staveb
28-57-E/001 – keramické práce (pro absolventy vzdělávacího programu zvláštní školy)

Dvouleté

26-51-E/502 – elektrotechnická výroba

Nástavbové maturitní studium

28-46-L/501 – keramický průmysl – je organizováno jako tříleté studium při zaměstnání, pokud se přihlásí dostatečný počet uchazečů.

Studium čtyřletých maturitních oborů a maturitní nástavby je zakončeno maturitní zkouškou. Absolventi získají maturitní vysvědčení.

Studium tříletých a dvouletých učebních oborů je zakončeno závěrečnou zkouškou, úspěšní absolventi získají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Střední škola je mezinárodně certifikovanou institucí u International Education Society, London. Certifikát IES mohou získat úspěšní absolvenbti vzdělávacích programů “keramik” a “obkladač”.

school-3

Teoretické vyučování se skládá ze všeobecně vzdělávací a odborné části. V odborných předmětech naši žáci získávají teoretické znalosti nutné ke zvládnutí oborů vzdělávání, všeobecně vzdělávací předměty pak upevňují a rozšiřují učivo základní školy tak, aby absolventi byli dobře připraveni pro praxi i další studium.

K uživatelskému zvládnutí výpočetní techniky slouží dvě odborné učebny (12 + 7 PC), interaktivní tabule SMART BOARD, žáci mají přístup k internetu i v mimoškolní době. Celou datovou síť tvoří téměř 40 stanic.

Skvělé zázemí, využívané v průběhu celého roku i širokou veřejností, je připraveno pro různé sportovní aktivity. Dobře vybavená největší tělocvična v okrese, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, antukové kurty, běžecká dráha s doskočištěm a posilovna jistě uspokojí všechny zájemce o sport.

Budova školy z r. 1987 je situovaná na okraji Horní Břízy v klidném prostředí nedaleko lesa.

O škole - historie:

Počátky učňovského školství v Horní Bříze je možné datovat dnem 1. září 1949, kdy do 1. ročníku tehdejší Základní odborné školy stavební v Plzni, keramické pobočky v Horní Bříze, nastoupilo prvních 32 učňů učebního oboru “formovač žáruvzdorné keramiky”.

Výuka byla zahájena, přestože teprve o několik měsíců později, v listopadu 1949, vydalo tehdejší Ministerstvo školství, věd a umění souhlas se zřízením této pobočky.

Podmínkou bylo, že výuka bude probíhat podle schválených osnov a Západočeské keramické závody uhradí náklady spojené se zřízením a provozem tohoto učňovského zařízení.

O rok později bylo do zařízení přijato dalších 39 učňů a byl slavnostně otevřen nový učňovský internát. Dosavadní učni, kteří se na jeho výstavbě významně podíleli, se tak mohli přestěhovat z dřevěné ubikace do nově vybaveného domova mládeže.

school-9

V dalších letech se v souvislosti se společenskou situací a školskou legislativou měnily názvy hornobřízského učňovského zařízení na: 
Středisko pracovního dorostu (1950)
Základní odborná škola v Horní Bříze (1951)
Závodní učňovská škola při ZKZ (1954)
Odborné učiliště ZKZ n.p. (1958)

Počty učňů, každoročně přijímaných, se pohybovaly kolem 50 a v souvislosti s mechanizací ve výrobních závodech ZKZ se měnila i skladba učebních oborů. Kromě keramických učebních oborů už od padesátých let učiliště připravovalo učně v oborech:

  • provozní zámečník
  • provozní elektromontér
  • instalatér
  • klempíř
  • zedník
  • a další

Pro zlepšení podmínek učňů bydlících v domově mládeže byla v roce 1967 nákladem téměř 2 milióny korun vybudována přístavba domova mládeže.

V rámci přestavby výchovně vzdělávací soustavy, které mj. také znamenala zrovnoprávnění učilišť a jejich zařazení do systému středních škol, bylo od roku 1980 v Horní Bříze zřízenou z dosavadního OU ZKZ Střední škola keramické, jako samostatná účelová organizační jednotka VHJ Československé keramické závody Praha, přičleněná k národnímu podniku Západočeské keramické závody v Horní Bříze.

Součástí SOU se stalo odloučené pracoviště v Chlumčanských keramických závodech., na kterém se připravovali žáci v oborech mechanik opravář a elektrotechnik.

Součástí přestavby výchovně vzdělávací soustavy bylo také prodloužení povinné školní docházky na 10 let s tím, že základní školu žáci ukončí v 8. ročníku a zbývající dva roky dokončí na některém typu střední školy.

Délka učebních oborů se prodloužila na 40 měsíců a závěrečné zkoušky pak žáci skládali v netradiční, předvánoční době.

Osmdesátá léta znamenala pro střední škola Horní Bříza období materiálního budování.

V roce 1981 byla zahájena první etapa výstavby nových učňovských dílen pro kovo a elektroobory. Obě etapy byly financovány jako tzv. podlimitní stavby do 2 miliónů Kčs, což znamenalo, že po dokončení první budovy mohlo být započato s druhou.

V té započala výuka v roce 1987. Podobně jako v roce 1949-50 na výstavbě učňovského internátu i na výstavbě učňovských dílen se významně podíleli brigádnickou prací sami žáci, mistři odborné výchovy i ostatní pracovníci SOU. V roce 1987 byla dokončena i dosud největší učilištní investiční akce “Výstavba školy a tělocvičny SOU.” Za 2 roky ji nákladem téměř 20 miliónů korun postavil tehdejší n.p. Pozemní stavby Plzeň.

Je zřejmé, že investorem obou těchto investičních akcí byl zřizovatel, tj. Západočeské keramické závody. Tím hornobřízské učiliště stalo moderním komplexním zařízením zařízením, připravujícím mladé lidi na povolání v keramickém průmyslu, ale i mimo tento obor. V té době se zde připravovali budoucí zaměstnanci takových podniků, jako např. ZUD Zbůch, Lachema Kaznějov, Elitex Kdyně a samozřejmě RKZ Rakovník, KSNP Sedlec, SKZ Most a mnoha dalších.

Po společenských změnách, které následovaly po roce 1989, vznikla k 1. červenci 1991 státní příspěvková organizace střední škola Horní Bříza. Formou delimitace převzala majetek od dosavadního zřizovatele. Jejím novým zřizovatelem se stalo ministerstvo stavebnictví. Po jeho zrušení převzalo zřizovatelské funkce ministerstvo průmyslu a obchodu, později ministerstvo hospodářství, v listopadu 1996 ministerstvo školství a od 1. července 2001 se stal zřizovatelem hornobřízského učiliště Plzeňský kraj.

V průběhu let docházelo také ke změnám v nabídce oborů vzdělání. Některé obory, jako klempíř, instalatér, kuchařka byly z nabídky vyřazeny a naopak, jiné obory začaly být vyučovány.

Například učební obor obkladač v roce 2001 v hornobřízském učilišti vznikl. Byly zde vytvořeny učební dokumenty i odborné učebnice, podle nichž se vyučuje nejen v ČR, ale také na Slovensku.

Obdobně od roku 2006 z iniciativy Cechu kamnářů ČR zahájilo SOU Horní B5íza výuku tříletého učebního oboru kamnář. Spolu s tříletým učebním oborem keramik-keramička tvoří tyto obory jedinečnou nabídku, neboť tuto obory jiná škola v Plzeňském kraji, případně i v ČR, nenabízí.

Od školního roku 2008 – 2009 je nabídka oborů vzdělání rozšířena i o 2 maturitní obory s uměleckým zaměřením (keramika a kamnářství) a v souvislosti s tím dochází i ke změně názvu školy na Střední škola Horní Bříza.